Kurs „Instruktor Strzelectwa Sportowego PZSS”

Kurs „Instruktor Strzelectwa Sportowego PZSS”

W dniu 28.09.2024 rozpoczynamy kurs „Instruktor Strzelectwa Sportowego PZSS” organizowany przez Firmę Shooting Adventure Robert Wasielewski
Koszt kursu 3000 zł.
Miejsce kursu:  Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych ul. Bałtycka 37 A
10-144 Olsztyn

Kontakt – 790367700

Kierownik kursu / Organizator  – Robert Wasielewski

W trakcie kursu, dodatkowo będzie można zdobyć uprawnienia:

1."Prowadzącego Strzelanie PZSS" koszt 600 zł
2."Sędziego Strzelectwa" kl. III lub podnieść klasę sędziowską koszt 500 zł
3. Przygotowanie oraz egzamin kompetencyjny IPSC koszt 300 zł

Służbom mundurowym umożliwiamy pokrycie kosztów z rekonwersji.
Liczba miejsc jest ograniczona.
Rezerwacją miejsca na kursie jest wpłata na konto uprzedzona kontaktem z organizatorem.

Szkolenie kończy się uzyskaniem uprawnienia „Instruktor Sportu Strzeleckiego” wydanego przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego.

Instruktorem Sportu Strzeleckiego może zostać
osoba, która:


1.Ukończyła 18 lat
2.Posiada co najmniej wykształcenie średnie
3.Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46-50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. Zm.).
4.Posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu instruktora sportu strzeleckiego.
5.Spełnia wszystkie poniższe warunki:
a. Jest członkiem zarejestrowanego stowarzyszenia strzeleckiego
b. Posiada patent strzelecki (równoznaczne z patentem jest posiadanie legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni).
c. Posiada licencję zawodniczą PZSS (dla byłych zawodników sportu strzeleckiego równoznaczne z licencją jest udokumentowanie zdobycia co najmniej III klasy sportowej).
6.Osoba niespełniająca któregoś z warunków w pkt. 5, może zostać
zakwalifikowana, jeżeli jest pracownikiem służb mundurowych i posiada przydzieloną broń służbową lub była pracownikiem tych służb i posiada legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni.
7.Uzyskała pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej z organizatorem kursu.
8.Aby uzyskać legitymację instruktora sportu strzeleckiego wydawaną przez PZSS należy ukończyć z wynikiem pozytywnym kurs zatwierdzony przez Prezesa Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego przeprowadzony zgodnie z programem stanowiącym załącznik i umieszczonym na stronie internetowej PZSS. Końcowym elementem kursu jest sprawdzian potwierdzający wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań instruktora sportu. §2 1.Kurs Instruktora sportu strzeleckiego składa się z dwóch części:
1) część ogólna – 80 godzin – składa się z przedmiotów podstawowych i kierunkowych w wymiarze godzin:
a. Przedmioty podstawowe – 44 godziny – w szczególności anatomia, antropologia, fizjologia i biochemia człowieka, biomechanika, pedagogika, psychologia, socjologia, medycyna sportowa i doping w sporcie
b. Przedmioty kierunkowe – 36 godzin – w szczególności teoria sportu, teoria treningu sportowego, fizjologia wysiłku, odnowa biologiczna, organizacja i zarządzanie, zarządzanie klubem sportowym, nowoczesne technologie wykorzystywane w treningu i zawodach oraz żywienie sportowca Z części ogólnej kursu mogą zostać
zwolnione osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku wychowanie fizyczne lub na kierunku sport
2) część specjalistyczna – 130 godzin – Zajęcia specjalistyczne ze sportu strzeleckiego. W części specjalistycznej mogą uczestniczyć
jedynie osoby, które ukończyły część ogólną lub osoby z niej zwolnione na podstawie zasad określonych w pkt 1.

Zapraszamy do kontaktu poprzez e-mail :

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wpłaty kierujemy wyłącznie na poniższy
nr konta: 24124055981111000050249231 PKO SA

POBIERZ --> WNIOSEK PRZYJĘCIA NA KURS INSTRUKTORA<-- POBIERZ